Svensk Bostadsinvest

…för allt boende i samhället

Om oss

Svensk Bostadsinvest är ett svenskt investeringsbolag, som långsiktigt placerar och förvaltar kapital, på den svenska bostadsfastighetsmarknaden. Genom att erbjuda trygga och trivsamma bostäder på orter där Sverige växer, bidrar vi till bostadsförsörjningen i samhället samtidigt som vi skapar ett attraktivt och förutsägbart investeringsalternativ med en god riskjusterad avkastning till våra investerare.

Svensk Bostadsinvest startade sin verksamhet 2021. Koncernens moderbolag, Aktiebolaget Licenssystem, bildades 1955 och sedan 1980-talet har koncernen bland annat varit verksam på de svenska och brittiska fastighetsmarknaderna genom syster-, och dotterbolag. År 2003 grundades en kapital-, och fastighetsförvaltare med investeringsinriktning mot hyresfastigheter i Sverige som framgångsrikt avyttrades 2021 till ett noterat investmentbolag. Under vår innehavstid förvärvades och förvaltades ca 6 000 lägenheter på 25 orter till ett samlat fastighetsvärde om ca 8 mdkr.

Vad vi gör

Verksamheten fördelas på tre affärsområden;

1.

Direktägda hyresfastigheter

Hyresrätter, med stabila kassaflöden, i svenska tillväxtregioner, som vi förvaltar och utvecklar, är hörnstenen i vår placeringsfilosofi. Exponeringen mot detta affärsområde ska över tid uppgå till cirka 75 procent av kapitalet.

2.

Samarbeten och delägarskap

 Under 40 års tid har vi byggt upp ett nätverk av erfarna fastighetsägare och entreprenörer som söker samarbets- och investeringspartners inom fastighetssektorn. I detta segment investerar vi i projekt där vi känner, och har ett förtroende för, personerna som med oss driver projekten. Exponeringen mot detta affärsområde ska över tid uppgå till cirka 20 procent av kapitalet.

3.

Värdepappersportfölj

Genom att äga aktier och andra värdepapper, både noterade och onoterade, i fastighets- och bostadsrelaterade bolag som vi själva förstår oss på, skapar vi likviditet i portföljens långsiktiga kapitalstruktur. Exponeringen mot detta affärsområde ska över tid uppgå till cirka 5 procent av kapitalet.

Tack vare vårt historiskt långa engagemang på fastighets-, och finansmarknaderna, har vi skapat ett starkt och omfattande nätverk hos investerare, hyresgäster, kommuner, banker och andra relevanta aktörer i marknaden. Därtill har vi erfarenheten och förståelsen kring vad som gör en affär såväl möjlig som långsiktigt lönsam och hållbar.

Kontakta oss

Oscar Swahn

VD | Kapitalmarknad

Styrelseledamot

Född 1985. Civilekonom Uppsala universitet samt reservofficer vid Flottan. Har tidigare varit Chef Privatmarknad och i ledningsgrupp för SBF Fonder AB i 6 år samt dessförinnan analytiker på DNB Asset Management. Styrelseledamot i moderbolaget Aktiebolaget Licenssystem samt i underliggande dotterbolag.  

Ebba Christensson

vVD | Analys & Transaktion

Styrelseledamot

Född 1981. Fil. kand medie- och kommunikationsvetenskap Malmö universitet. Tidigare verksam i SBF Fonder AB i 16 år som Analys- och Transaktionschef, samt ledningsgrupp och styrelseledamot i dotterbolag. Styrelseledamot i moderbolaget Aktiebolaget Licenssystem samt i underliggande dotterbolag.

Lars Swahn

Styrelseordförande

Född 1948. Civilekonom Stockholms universitet samt reservofficer vid Flottan. Tidigare grundare, VD och styrelseledamot i SBF Fonder AB i Sverige i 18 år. Dessförinnan (1993) bl a grundare och VD för SRAB Shipping AB (publ) i Sverige samt före det (1983) grundare och VD i London & Stockholm Properties Ltd i Storbritannien. Styrelseordförande i moderbolaget Aktiebolaget Licenssystem samt i underliggande dotterbolag.

Thomas Sjöström

Ekonomichef

Född 1975. Civilekonom Mälardalens Universitet. Har tidigare arbetat på PWC, Ica Fastigheter, Caverion och senast 9 år som ekonomi-, och redovisningschef på  Sparbössan Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter i centrala Stockholm.